top of page
i-bhp.com, szkolenai bhp, kurs bhp, szkolenai bhp online, kursy bhp dla firm

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

w czasie rzeczywistym przez Internet lub w formie plików multimedialnych

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

§ 1.

Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez Europejskie Centrum Kwalifikacji Zawodowych z siedzibą w Katowicach, zwaną dalej "Organizatorem’’, warunki zamawiania usług o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 

§ 2.

Definicje użyte w Regulaminie:

1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument;

2. Organizator– Europejskie Centrum Kwalifikacji Zawodowych z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Mickiewicza 21, 40-085 Katowice), NIP 6343008441, REGON 521636418 wpisany do KRS pod numerem 0000964267;

3. Szkolenie– każda usługa szkoleniowa świadczona przez Organizatora, prowadzona z użyciem różnych metod i mająca różne formy

a) Szkolenia Na Żywo zwane również Szkoleniem Online prowadzone z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość z bezpośrednim udziałem wykładowcy w czasie rzeczywistym 

b) Szkolenie Video szkolenie prowadzone z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość bez obecności wykładowcy, z użyciem plików multimedialnych będących własnością Organizatora

c) Szkolenie zamknięte – usługa zorganizowana dla Zamawiającego, która zostanie zrealizowana w ustalonym terminie, na podstawie 

indywidualnej umowy; 

4. Zamawiający/Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zakwalifikowana na ,,Szkolenie otwarte’' lub „Szkolenie Video” lub ,,Szkolenie Zamknięte’’;

5. Umowa – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem są usługi szkoleniowe;

6. Oferta szkoleniowa – oferta Szkolenia dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej i zawierająca następujące informacje:

a) nazwę,

b) program, 

c) termin,

d) miejsce organizacji, a w przypadku Szkolenia prowadzonego z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość wskazanie, że jest ono dostępne na internetowej Platformie Edukacyjnej Organizatora,

e) wysokość opłaty.

7. Formularz Zgłoszenia i/lub Formularz Rejestracji – oświadczenie woli zawierające chęć uczestnictwa w Szkoleniu składane przez Zamawiającego, zawierające dane Uczestnika wraz z danymi rozliczeniowymi. Formularz jest dostępny na stronie internetowej Organizatora

8. Opłata – stanowi opłatę za Szkolenie i/lub Egzamin, materiały dydaktyczne i inne koszty zgodne z ofertą dotyczącą Szkolenia i doręczenia Świadectwa Kwalifikacji Zawodowych 

9. Wykładowca– osoba przeprowadzająca Szkolenie 

10. Platforma Edukacyjna Organizatora’– platforma edukacyjna, na której udostępniane jest Uczestnikowi przez Organizatora Szkolenie lub Wykład prowadzone z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

§ 3.

1. Organizator realizuje Szkolenia w zakresie, terminach oraz warunkach szczegółowo opisanych w ,,Ofercie szkoleniowej’’. 

2. Organizator może wskazać minimalną liczbę Uczestników, która warunkować będzie możliwość zrealizowania Szkolenia.

 

§ 4.

1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest:

a) dostępność wolnych miejsc,

b) zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

c) uiszczenie opłaty w wysokości, terminie i na rachunek bankowy wskazane przez Organizatora 

2. Zgłoszenia należy dokonać poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego elektronicznej formy Formularza Zgłoszenia/Rejestracyjnego dostępnego na str Organizatora, bezpośrednio na adres poczty elektronicznej bok@i-bhp.com, z tym zastrzeżeniem, że jeśli w ofercie wskazano inny adres – zgłoszenia należy kierować na adres wskazany w ofercie. 

3. Przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszenia przez Zamawiającego jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków Szkolenia oraz Regulaminu przez Zamawiającego oraz zgłoszonych przez niego Uczestników 

4.Organizator niezwłocznie prześle na adres poczty elektronicznej podany przez Zamawiającego w Formularzu Zgłoszenia/Rejestracji potwierdzenie udziału w Szkoleniu. Za datę potwierdzenia udziału w Szkoleniu i zawarcia umowy uważa się datę wystawienia i zaakceptowania przez Zamawiającego dokumentu sprzedaży wystawionego przez Organizatora .

5. Najpóźniej na 1. (jeden) dzień roboczy przed terminem rozpoczęcia Szkolenia Organizator prześle dodatkowe informacje organizacyjne dotyczące Szkolenia. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia, w następujących przypadkach:

a) gdy lista uczestników w danym terminie Szkolenia będzie już zamknięta,

b) uczestnikiem Szkolenia lub Wykładu ma być osoba skierowana przez podmioty lub osoby prowadzące działalność konkurencją wobec Organizatora.

 

§ 5.

Rezygnacja ze Szkolenia 

1. Zamawiający lub Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Rezygnacji z udziału w Szkoleniu Zamawiający dokonuje poprzez przesłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej bok@i-bhp.com, z tym zastrzeżeniem, że jeśli w ofercie wskazano inny adres - rezygnacje należy kierować na adres wskazany w ofercie.

3. Brak uiszczenia opłaty za Szkolenie nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Szkoleniu Na Żywo i jest jednoznaczne z rezygnacją Szkolenia Video

4. Jeśli Organizator otrzyma od Zamawiającego informację o rezygnacji do 14 dnia od zawarcia umowy i/lub do 7. (siódmego) dnia przed dniem rozpoczęcia Szkolenia, zwróci Zamawiającemu wpłaconą kwotę, na jego wniosek, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział w Szkoleniu i braku uczestnictwa w szkoleniu 

5. Jeśli Organizator nie otrzyma od Zamawiającego oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik nie będzie uczestniczył w Szkoleniu Na Żywo, Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania całej otrzymanej wpłaty. Jeżeli opłata nie została jeszcze dokonana, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w terminie 3 (trzech) dni od daty odbycia się Szkolenia Na Żywo.

6. Zwrot opłaty, o której mowa w ust. 4 lit. a nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty złożenia stosownego wniosku przez Zamawiającego. 

7. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Użytkownik -Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

§ 6.

 

Zmiana Uczestnika

1. Dopuszczalna jest zmiana Uczestnika Szkolenia lub Wykładu na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Zmiana Uczestnika jest nieodpłatna. 

3. Zawiadomienie o zmianie musi zostać dokonane przez Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż na 3 (trzy) dni przed terminem rozpoczęcia się Szkolenia. Wraz z zawiadomieniem o zmianie Zamawiający musi dokonać nowego zgłoszenia.

4. Do nowego Uczestnika (zgłoszonego w miejsce rezygnującego) stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu. 

 

 

§ 7.

 

1. Podstawą zgłoszenia na Szkolenie Zamknięte jest wysłanie wypełnionego i podpisanego przez Zamawiającego Formularza Zgłoszenia/Rejestracji na adres e-mail: bok@i-bhp.com

2. Organizator niezwłocznie prześle na adres poczty elektronicznej podany przez Zamawiającego w Formularzu Zgłoszenia/Rejestracji potwierdzenie udziału w Szkoleniu. Za datę potwierdzenia udziału w Szkoleniu uważa się datę nadania wiadomości przez Organizatora.

3. Najpóźniej na 1. (jeden) dzień roboczy przed terminem rozpoczęcia Szkolenia Organizator prześle dodatkowe informacje organizacyjne dotyczące Szkolenia.

4. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty za Szkolenie Zamknięte w wysokości, terminie i na rachunek bankowy wskazane przez Organizatora. 

5. Zmiana zakresu szkolenia i warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 8.

 

Warunki płatności

1. Z tytułu przeprowadzonego Szkolenia Organizatorowi przysługuje wynagrodzenie zgodnie z dostępną ofertą.

2. Wynagrodzenie zostanie uiszczone przez Zamawiającego na podstawie dokumentu sprzedaży wystawionego przez Organizatora

3. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Organizatora najpóźniej w dniu Egzaminu Państwowego przed Komisja Egzaminacyjną SEEP 

4. Opłaty za Szkolenia i Wykłady podane są w złotych polskich (PLN). 

5. Opłaty regulowane są w formie przelewu na rachunek bankowy Organizatora.

6. Koszty związane z przelewem bankowym ponosi osoba wpłacająca.

7. Za dzień wniesienia Opłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Organizatora.

8. Uznaje się, że termin wniesienia Opłaty został dotrzymany, jeżeli środki finansowe wpłynęły na rachunek bankowy Organizatora nie później niż w ostatnim dniu kończącego się terminu.

9. Dowód wniesienia Opłaty za Szkolenie musi zawierać następujące dane: 

a) nazwę Organizatora, 

b) numer rachunku bankowego Organizatora, 

c) imię i nazwisko (nazwę) Zamawiającego,

d) imię i nazwisko Uczestnika, 

e) wskazanie tytułu wpłaty (rodzaju Opłaty)

10. Organizator zobowiązuje się wystawić fakturę w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia. Na podstawie Ustawa o VAT, art.43, ust.1, pkt 29 lit. a Organizator jest zwolniony z podatku VAT

11. Organizator upoważniony jest do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego lub Uczestnika.

 

§ 9.

 

1. O zmianie terminu Szkolenia Organizator zawiadomi Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Zamawiającego w Formularzu Zgłoszenia/Rejestracji.

2. Zamawiający może zrezygnować z nowego terminu Szkolenia lub Wykładu. Oświadczenie o rezygnacji powinien złożyć w terminie 3 (trzech) dni od zawiadomienia go zmianie terminu, nie później jednak niż na 1 (jeden) dzień przed planowaną datą Szkolenia. 

3. Organizator zwróci Zamawiającemu wpłaconą kwotę, na jego wniosek, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział w Szkoleniu.

4. Zwrot opłaty, o której mowa w ust. 3 nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty złożenia stosownego wniosku przez Zamawiającego. 

 

§ 10.

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Szkolenia w terminie najpóźniej do 1 (jednego) dnia przed planowaną datą Szkolenia.

2. O odwołaniu Szkolenia Organizator zawiadomi Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Zamawiającego w ,,Formularzu Zgłoszenia’’.

3. Organizator zwróci Zamawiającemu wpłaconą kwotę, na jego wniosek, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział w Szkoleniu.

4. Zwrot opłaty, o której mowa w ust. 3 nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty złożenia stosownego wniosku przez Zamawiającego. 

 

§11.

 

Oświadczenia 

1. Organizator zobowiązany jest do spełnienia następujących wymogów:

a) Wykładowca będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych oraz dobierze metody adekwatne do tematyki Szkolenia oraz Uczestników Szkolenia,

b) w przypadku organizacji Szkolenia lub Wykładu z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość zapewnienia Zamawiającemu oraz wskazanym przez Zamawiającego w Formularzu Zgłoszenia Uczestnikom dostępu do internetowej Platformy edukacyjnej Organizatora.

2. Uczestnik zobowiązany jest w przypadku, gdy Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość Zamawiający lub Uczestnik zobowiązuje się do posiadania niezbędnej infrastruktury informatyczną i oprogramowania umożliwiających udział w Szkoleniu.

 

§ 12.

 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej na adres: Europejskie Centrum Kwalifikacji Zawodowych ul. Mickiewicza 21, 40-085 Katowice najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia Szkolenia lub Wykładu.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a) Imię i nazwisko (nazwę) Zamawiającego

b) Imię i nazwisko Uczestnika 

c) adres do korespondencji 

d) przedmiot reklamacji

e) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji

f) oczekiwania Zamawiającego lub Uczestnika wobec Organizatora

3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej wpływu do siedziby Organizatora w formie wskazanej w ust 2 oraz w tym terminie poinformuje Zamawiającego / Uczestnika o jej wyniku na wskazany w reklamacji adres. 

4. Reklamacja złożona po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 nie podlega rozpatrzeniu.

5. Reklamacja może zostać uwzględniona w całości lub w części albo Organizator może odmówić jej uwzględnienia.

6. W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana w części lub w całości, Organizator może zaproponować Uczestnikowi/ Zamawiającemu następujące formy zadośćuczynienia:

a) realizacja dodatkowej formy wsparcia (szkolenie, doradztwo)

b) obniżenie pierwotnie założonej ceny szkolenia 

c) rabat w wysokości nie przekraczającej 50% na kolejne/inne wybrane szkolenie z obszaru wskazanego przez Organizatora.

 

§ 13.

 

Prawa autorskie

1. Organizator zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania.

2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.

3. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Szkolenia i wszelkich pozostałych formach przekazywania materiałów edukacyjnych

 

§ 14.

 

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników podane przez Uczestnika lub 

Zamawiającego (imię i nazwisko, adres Zamawiającego, numer telefonu Uczestnika, adres e-mailowy Uczestnika) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych promocjach i usługach.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 15.

 

Obowiązywanie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2022 roku.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej Organizatora.

3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych dotyczących zgłoszeń przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany.

bottom of page