top of page
i-bhp.com, szkolenai bhp, kurs bhp, szkolenai bhp online, kursy bhp dla firm
 • Czym jest służba BHP i jaki ma związek z kontrolą warunków pracy?
  Służba BHP to wyodrębniona jednostka w firmie lub specjalista zewnętrzny, podlegający bezpośrednio pracodawcy, którego zadaniem jest doradzanie pracodawcy w zakresie bhp oraz kontrolowanie warunków pracy, a także przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Powszechnie uważa się, że to „Behapowiec” odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Nic bardziej mylnego! Za stan bhp odpowiada pracodawca, ponieważ toon ma środki i możliwości na realizację zadań w tym zakresie, behapowiec może mu tylko dobrze doradzać
 • Co należy do zadań służby BHP?
  Zadania służby BHP są ściśle określone przez obowiązujące przepisy. Dokładny katalog zadań został umieszczony w §2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Obejmuje on dokładnie 22 enumeratywnie wyliczone obowiązki, a w ust. 2 tego samego paragrafu jest jasno wskazane, że etatowa służba bhp nie może być obciążana innymi zadaniami niż te wymieniona w ust. 1. Niewielki wyjątek stanowią pracownicy, którzy oprócz pełnienia funkcji pracownika służby bhp, są jeszcze dodatkowo zatrudnieni przy wykonywaniu innej pracy, wówczas mogą dodatkowo wykonywać obowiązki wynikające tylko z tego drugiego etatu. Co ciekawe, w żadnym z 22 punktów nie ma mowy o obowiązku prowadzenia przez pracowników służby bhp szkoleń okresowych dla pracowników swojego pracodawcy. Mogą to oczywiście zrobić, ale takie szkolenia powinny odbywać się poza standardowym czasem pracy pracownika służby bhp i za dodatkowym wynagrodzeniem.
 • Co Kodeks Pracy mówi o obowiązkach pracodawcy w zakresie BHP?
  Kodeks Pracy stanowi, że pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, na co składa się szereg mniejszych i większych obowiązków, a niedopełnienie któregokolwiek z nich może wiązać się z nałożeniem na takiego pracodawcę, np. kary finansowej w wysokości od 1 tyś do 30 tyś zł.
 • Czy brak dostępu do odpowiednich warunków sanitarnych jest naruszeniem praw pracowniczych?
  Tak, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom dostęp do odpowiednich pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, które dodatkowo powinny spełniać określone w przepisach prawa wymagania. Podstawowymi pomieszczeniami tego typu są: toalety, umywalnie, szatnie, pomieszczenia do spożywania posiłków, pomieszczenia do ogrzania się itp. Brak tych warunków może być uznany za naruszenie praw pracowniczych.
 • Czy i-bhp.com znajduje się w Social Mediach?
  Jako i-bhp.com jesteśmy dostępni na takich platformach jak TikTok, gdzie prowadzimy serię „Zapytaj Behopowca”, Instagram, Facebook oraz Twitter. Poprzez wyżej wymienione platformy, jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami i wszystkimi osobami zainteresowanymi tematyką BHP. Chętnie dzielimy się spostrzeżeniami, informujemy o ważnych zmianach wchodzących w życie przepisów BHP a co najważniejsze, pokazujemy, że tematyka BHP nie musi być nudna i każdy znajdzie temat który jest dla niego ważny i interesujący. Poniżej linki do naszych profili na wyżej wymienionych platformach: Facebook: https://www.facebook.com/ibhpcom/ TikTok: https://www.tiktok.com/@ibhp.com Instagram: https://www.instagram.com/ibhp_com/ Twitter:
 • Czy pracownicy biurowi muszą mieć szkolenie BHP?
  Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę musi odbyć szkolenie wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy). Natomiast ze szkoleniami okresowymi może być już różnie. 01-01-2019 r. pojawiła się nowelizacja Kodeksu pracy, która częściowo zniosła obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach biurowych. Aby móc skorzystać z takiego zwolnienia trzeba spełnić jeden podstawowy warunek: rodzaj przeważającej działalności musi znajdować się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 237 3  § 2 Kodeks pracy). W sytuacji, gdyby z powodu wzrostu liczby wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, rodzaj przeważającej działalności znajdzie się w wyższej kategorii ryzyka niż trzecia, wówczas pracodawca ma 6 miesięcy na uzupełnienie szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych. Ważność takich szkoleń to 6 lat. Dodatkowo, jeżeli z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego dla tej grupy pracowników jest niezbędne, również należy je wykonać. Pamiętajmy, że pracodawcy nie wolno dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego szkolenia z zakresu bhp.
 • Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP?
  Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp określają przepisy prawa pracy. Powinien on organizować pracę w swoim przedsiębiorstwie w sposób bezpieczny i higieniczny oraz powinien zapewnić przestrzeganie przepisów i zasad bhp. Przepisy regulują zarówno uniwersalne obowiązki pracodawcy dotyczące każdego zakładu pracy, ale dodatkowo w danej gałęzi gospodarki przepisy mogą przewidywać dodatkowe normy i zasady, których będzie musiał przestrzegać pracodawca. Podstawowymi, uniwersalnymi obowiązkami są: ocena ryzyka zawodowego i zapewnienie właściwe dobranych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, informowanie pracowników o zagrożeniach i sposobach ochrony przed nimi, zapewnienie szkoleń z zakresu bhp i badań profilaktycznych pracowników, zorganizowanie systemu pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej, konsultowanie z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, powołanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, jeżeli pracodawca będzie spełniał ku temu warunki, dbanie w sposób szczególny o ochronę zdrowia pracowników młodocianych, kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz o pracowników niepełnosprawnych, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji oraz podjęcie niezbędnych środków zapobiegających podobnym zdarzeniom w przyszłości.
 • Kto ustala zasady BHP?
  Zasady bhp, są wynikiem wieloletniej praktyki, doświadczenia i badań naukowych osób zajmujących się tematyką bezpieczeństwa w pracy. Dopełnieniem zasad są zawsze przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrzne uregulowania poszczególnych zakładów pracy w tym zakresie. Dopiero to połączenie daje możliwość zapewnienia pracownikom maksimum bezpieczeństwa i ochrony ich życia i zdrowia w procesach pracy.
 • Jak mogę zamówić szkolenia dla firm?
  Szkolenia dla firm można zamówić wybierając odpowiednią sekcję na naszej stronie głównej, bądź przejść bezpośrednio do rezerwacji tutaj.
 • Jakich pomieszczeń nie zaliczamy do pomieszczeń pracy?
  Po pierwsze pomieszczeniami pracy nie są pomieszczenia, w których łączny czas przebywania pracownika w ciągu jednaj zmiany roboczej nie przekracza 2 godzin, a wykonywane tam prace mają charakter dorywczy, lub pobyt w nich jest związany z dozorem, konserwacją maszyn / urządzeń lub ma związek z pracami porządkowymi / czystościowymi. Po drugie są to pomieszczenia, w których są prowadzone procesy, uniemożliwiające pracownikom przebywanie w nich w celu ich obsługi bez zastosowania środków ochrony indywidualnej i zachowania szczególnych zasad i procedur wykonywania pracy w takich pomieszczeniach. Po trzecie pomieszczenia, w których są hodowane rośliny lub zwierzęta, niezależnie od długości czasu jaki pracownicy spędzają w tych pomieszczeniach wykonując swoje czynności.
 • Ile trwa szkolenie BHP przez internet?
  Forma szkolenia oraz wykorzystywane w tym celu rozwiązania technologiczne nie wpływają na długość trwania szkolenia, a raczej na zwiększenie możliwości zaangażowania w szkolenie wszystkich jego uczestników i wygodę jego realizacji zarówno po stronie prowadzącego, jak i uczestnika. Dlatego też, podobnie, jak przy szkoleniach w tradycyjnej formie nie powinny być one krótsze, niż przewiduje to rozporządzenie w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Długość trwania szkoleń okresowych jest uzależniona od zajmowanego stanowiska przez pracownika i tak: dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – minimum 16 godzin, pracowników inżynieryjno-technicznych – minimum 16 godzin, służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby – minimum 32 godziny, pracowników administracyjno-biurowych i innych niż wymienionych powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – minimum 8 godzin. Czas szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest zawsze podawany w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut. Reasumując, online, wcale nie oznacza krócej, ale może oznaczać ciekawiej.
 • Co grozi pracodawcy za nieprzestrzeganie zasad BHP?
  Lekceważenie przez pracodawcę obowiązków z zakresu bhp może być bardzo kosztowne. Dział XIII Kodeksu pracy wylicza szczegółowo różne wykroczenia, których może dopuścić się pracodawca, wskazując od razu wymiar należnej z tego tytułu kary. Art. 283 kp mówi wprost, kto będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bhp, podlega karze grzywny od 1000,- zł do 30 000,- zł. Ta odpowiedzialność nie dotyczy tylko pracodawcy, ale także osób kierujących pracownikami. Mało tego, dotyczy także osób zarządzających nie tylko pracownikami, ale także innymi osobami fizycznymi, które świadczą swoje usługi / pracę na rzecz danego pracodawcy, na innej podstawie niż umowa o pracę (np. umowa o dzieło, czy zlecenia).
 • Jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie pierwszej pomocy?
  W zakresie pierwszej pomocy pracodawca ma obowiązek: zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożaru i ewakuacji pracowników, wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi, wyspecjalizowanymi w zakresie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz ochrony przeciwpożarowej. Podjęte działania powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej przez pracodawcę działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
 • Czy brak szkolenia w zakresie obsługi specjalistycznego sprzętu jest naruszeniem przepisów?
  Tak, jeżeli do zadań pracownika należy obsługa specjalistycznego sprzętu (maszyn, urządzeń), a przepisy prawa przewidują udokumentowanie przez pracownika odpowiednich kwalifikacji w tym zakresie, pracodawca nie może dopuścić do pracy z tego typu maszynami, czy urządzeniami pracownika bez wymaganych uprawnień / kalifikacji. W takiej sytuacji pracodawca powinien zapewnić pracownikowi nabycie odpowiednich kwalifikacji, zanim dopuści go do pracy, a jeżeli wymagane są szkolenia okresowe w tym zakresie, powinien również zapewnić takie szkolenia. W przeciwnym razie, nie może dopuścić do obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń, ponieważ będzie to stanowiło naruszenie przepisów.
 • Jaka powinna być temperatura na stanowiskach pracy?
  Pracodawca powinien zapewnić, aby w pomieszczeniach pracy panowała temperatura dostosowana do rodzaju wykonywanych prac ich metod oraz wysiłku fizycznego, który jest niezbędny do jej wykonania. Jeżeli nie występują inne przeciwwskazania technologiczne, temperatura w pomieszczeniach pracy nie może być niższa niż: 14°C – przy wykonywaniu prac związanych z wysiłkiem fizycznym, 18°C – przy wykonywaniu prac o charakterze biurowym. Przepisy nie określają maksymalnych temperatur w pomieszczeniach pracy.
 • Jakie wymagania powinny spełniać podłogi w pomieszczeniach pracy?
  Podłogi w pomieszczeniach pracy powinny być przede wszystkim: stabilne, równe, niepylące, nieśliskie, odporne na ścieranie, a także łatwe do utrzymania w czystości. W pomieszczeniach w których może dojść do zamoczenia podłogi w wyniku prowadzonych tam procesów, pracodawca powinien zapewnić odpowiednie podesty, które będą miały na celu izolowanie pracowników od zimna i wilgoci. Podobne zasady powinny być stosowane w przypadku podłóg, które dobrze przewodzą ciepło. Jeżeli w pomieszczeniu pracy mogą występować mieszaniny wybuchowe gazów palnych, pyłów lub par z powietrzem, podłogi powinny być wykonane z materiałów, które zapobiegają powstawaniu wyładowań elektrostatycznych. W takiej sytuacji nie można także zapomnieć o właściwym doborze odzieży i obuwia roboczego w wykonaniu elektrostatycznym oraz odpowiednim doborze wyposażenia pomieszczeń pracy, narzędzi i urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym (EX).
 • Jaka powinna być minimalna wysokość pomieszczeń pracy?
  Oprócz określonej kubatury i powierzchni, pomieszczenia pracy powinny również posiadać odpowiednia wysokość, uzależnioną od występujących w nich czynników szkodliwych dla zdrowia oraz przeznaczenia danego pomieszczenia. 3m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, 3,3m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są procesy technologiczne powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia Wojewódzki Inspektor Sanitarny może wyrazić zgodę na obniżenie wysokości pomieszczeń, pod warunkiem, że pracodawca zastosuje rozwiązania techniczne, które będą zmniejszały narażenie na występujące tam czynniki, np. zastosuje klimatyzację. W przypadku pomieszczeń pracy stałej, w których nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, mogą być one obniżone do następujących wysokości: 2,5m w świetle jeżeli w pomieszczeniu zatrudnionych jest jednocześnie nie więcej jak 4 pracowników, a na każdego z nich przypada co najmniej 15m3 wolnej objętości pomieszczenia, 2,5m w świetle – jeżeli dotyczy to pomieszczeń usługowych lub produkcyjnych drobnej wytwórczości mieszczącym się w budynku mieszkalnym, jeżeli w trakcie prac nie występują pyły lub inne substancje szkodliwe dla zdrowia, hałas nie przekracza dopuszczalnych natężeń, a na jednego pracownika przypada co najmniej 15m3 wolnej objętości pomieszczenia, 2,2m w świetle, jeżeli pomieszczenia pracy są usytuowane w dyżurce, portierni, kiosku ulicznym itp. lokalizacjach. W przypadku pomieszczeń pracy czasowej ich wysokość nie może być mniejsza niż: 2,2m w świetle, jeżeli nie występują tam czynniki szkodliwe dla zdrowia, 2,5m w świetle, jeżeli w pomieszczeniu występują czynniki szkodliwe dla zdrowia W przypadku stropów pochyłych, bierze się pod uwagę średnią wysokość pomieszczenia, z zastrzeżeniem, że w najniższym miejscu, wysokość pomieszczenia nie może być mniejsza w świetle niż 1,9m licząc od poziomu podłogi.
 • Czy szkolenie wstępne można przeprowadzić przed rozpoczęciem zatrudnienia?
  Na szkolenie wstępne jest kierowany pracownik, a nie kandydat na pracownika. W związku z tym musi zostać nawiązany pomiędzy stronami stosunek pracy, aby w ogóle obowiązek szkolenia w zakresie bhp powstał. Należy jednak pamiętać, że szkolenie wstępne musi odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy, obsługi maszyn, urządzeń itp. Dodatkowo nie zapominajmy, że kodeks pracy mówi wprost: szkolenie bhp odbywa się na koszt pracodawcy i w czasie pracy pracownika.
 • Jakie są wymagania bhp dotyczące okresowych kontroli obiektów budowlanych?
  Zgodnie z prawem budowlanym właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek wykonywać jego okresowe kontrole, aby zapewnić utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym. W związku z tym każdy obiekt budowlany powinien być poddawany następującym kontrolom zgodnie z art. 62 prawa budowlanego: co najmniej raz w roku, należy dokonać sprawdzenia: stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych lub innych czynników działających w sposób niszczący na obiekt, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych), co najmniej raz na 5 lat należy dokonać sprawdzenia: stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego, a także jego otoczenia, instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Powyższe kontrole powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające stosowane uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W przypadku kontroli instalacji elektrycznych i gazowych, osoba je wykonująca powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje wymagane do wykonywania dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urządzeń energetycznych lub gazowych. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje potwierdzone przez właściwą izbę rzemieślniczą. Wszystkie wpisy z wykonanych kontroli / przeglądów umieszcza się w książce obiektu budowlanego.
 • Do jakich działań jest uprawniony inspektor PIP w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów?
  W przypadku stwierdzenia podczas kontroli naruszenia przepisów prawa pracy lub dotyczących legalności zatrudniania inspektor pracy jest uprawniony do: nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień, nakazania wstrzymania prac lub działalności, nakazania skierowania do innych prac wskazanych pracowników, nakazania wstrzymania eksploatacji maszyny i urządzenia, nakazania wypłacenia należnego wynagrodzenia za pracę oraz innych należnych świadczeń pracownikowi, zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności, nakazania zaprzestania prowadzenia działalności określonego rodzaju jeżeli stan bhp zagraża, życiu bądź zdrowiu świadczących pracę, nakazania ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, nakazania wykonania badań i pomiarów, wydania polecenia lub wystąpienia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób winnych stwierdzonych uchybień lub naruszeń. Przy okazji, przypomnimy, że pracodawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia inspektora pracy o realizacji poszczególnych decyzji zawartych w nakazie lub wystąpieniu, zgodnie z zawartymi w tych dokumentach terminami.
 • Czy BHP może dać mandat?
  Przeglądając Kodeks pracy można znaleźć informację o zamkniętym katalogu kar porządkowych (art. 108 kp), które może zastosować pracodawca wobec niesfornego i mało zdyscyplinowanego pracownika. Nie znajdziemy tam słowa „mandat”. Niemniej, jedną z możliwych do nałożenia na pracownika kar porządkowych jest kara pieniężna. Pracodawca, bezpośredni przełożony oraz pracownik służby bhp może wystąpić z wnioskiem (a nie mandatem), o nałożenie jednej z kar porządkowych, w tym kary pieniężnej. Ten typ kary można zastosować w sytuacji, gdy pracownik nie przestrzega przepisów bhp lub ppoż, opuszcza pracę bez usprawiedliwienia, stawia się do pracy w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub spożywa alkoholu albo zażywanie środka działającego podobnie do alkoholu w czasie pracy.
 • Czy brak regularnych kontroli stanu technicznego urządzeń i maszyn jest naruszeniem praw pracowniczych?
  Tak, regularne kontrole stanu technicznego urządzeń i maszyn są wymagane, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy. Ich brak może stanowić naruszenie praw pracowniczych i podstawowych zasad bhp.
 • Czy platforma szkoleniowa i-bhp.com jest dostępna cały dzień?
  Tak, nasza platforma szkoleniowa jest do dyspozycji naszych klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Po zakupie dowolnego szkolenia w wersji E-Learning lub Wideo, pracownik otrzymuje dostęp do platformy szkoleniowej i może poszerzyć swoją wiedzę z zakresu BHP o dowolnej porze, z dowolnego miejsca na świecie. Jedyne czego potrzebujesz, to dostęp do internetu. Platforma szkoleniowa jest też dostępna w aplikacji mobilnej, którą można pobrać za darmo z App Store lub ze sklepu Google.
 • Co to jest szkolenie Wideo i e-learning?
  Szkolenie wideo jest to szkolenie w postaci filmów wideo, dostępny na naszej platformie szkoleniowej. Dzięki najnowszej technologii, materiał szkoleniowy możesz przewijać, zatrzymywać i cofać w dowolnym momencie, a filmy szkoleniowe oglądać możesz w telefonie, laptopie lub telewizorze. Szkolenia e-learning są szkoleniami online, na naszej platformie szkoleniowej. Dzięki prostej formie są bardzo łatwo przyswajalne, a materiał szkoleniowy możesz odtwarzać dowolnie! Wszystkie materiały przygotowywane były przez grono specjalistów ds. BHP i są zgodne z najnowszymi normami na terenie RP.
 • Kto płaci za szkolenie BHP?
  Koszty szkoleń w zakresie bhp (wstępne i okresowe) pokrywa zawsze pracodawca, co wynika z art. 237 3 kp., który w §3 mówi wprost, że szkolenia bhp odbywają się na koszt pracodawcy. Nie ma tutaj znaczenia, czy szkolenia odbywają się na terenie zakładu pracy, czy poza nim oraz czy organizuje je pracodawca, czy też firma zewnętrzna. W związku z tym pracownik nie może być w żaden sposób (ani bezpośrednio, ani pośrednio), obciążony kosztami organizowanych przez pracodawcę szkoleń z zakresu bhp. Obowiązkiem pracownika jest aktywne uczestnictwo w takim szkoleniu i poddawanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym.
 • Kto podlega kontroli PIP?
  Kontroli Państwowe Inspekcji Pracy podlegają: pracodawcy (już od pierwszego pracownika), inne podmioty niebędące pracodawcami pod względem bhp oraz kontroli legalności zatrudnienia, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym osoby samozatrudnione, podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej, podmioty kierujące osoby w celu nabywania umiejętności praktycznych (praktyki absolwenckie, praktyki lub staże zawodowe).
 • Dlaczego BHP jest ważne?
  BHP jest ważne z co najmniej kilku podstawowych powodów. Ochrona zdrowia pracowników: BHP ma na celu zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko wystąpienia wypadków, chorób zawodowych i innych zagrożeń zdrowotnych związanych z wykonywaną pracą. Pracownicy mają prawo do pracy w miejscu, które nie zagraża ich życiu i zdrowiu. Zapobieganie wypadkom i obrażeniom: BHP ma na celu identyfikację i eliminację potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy, takich jak niebezpieczne maszyny, substancje chemiczne, nieodpowiednie warunki pracy itp. Poprzez wprowadzanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa oraz szkolenie pracowników w zakresie bezpiecznego wykonywania zadań, ryzyko wypadków i obrażeń może być znacznie zmniejszone. Zwiększenie efektywności i produktywności: Bezpieczne i zdrowe warunki pracy mają pozytywny wpływ na wydajność i produktywność pracowników. Kiedy pracownicy czują się bezpiecznie i chronieni, są bardziej zaangażowani, bardziej skoncentrowani na wykonywanych zadaniach i mniej narażeni na przerwy związane z wypadkami lub chorobami. To z kolei przekłada się na lepsze rezultaty i efektywność przedsiębiorstwa. Zgodność z przepisami prawa: Wiele krajów ma przepisy regulujące kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy są zobowiązani przestrzegać tych przepisów i norm BHP. Niedopełnienie tych obowiązków może prowadzić do sankcji prawnych, takich jak grzywny, kary administracyjne lub nawet odpowiedzialność karna. Dlatego ważne jest, aby pracodawcy dbali o BHP i przestrzegali obowiązujących przepisów. Pozytywny wizerunek firmy: Przedsiębiorstwa, które troszczą się o bezpieczeństwo i higienę pracy, budują pozytywny wizerunek wśród pracowników, klientów, partnerów biznesowych i społeczeństwa. Jest to ważne nie tylko z perspektywy etycznej, ale także marketingowej. Firmy, które znane są z dbałości o bezpieczeństwo pracowników, mogą przyciągać lepszych pracowników i zyskiwać zaufanie klientów. Podsumowując, BHP jest ważne, ponieważ chroni zdrowie i życie pracowników, zapobiega wypadkom i obrażeniom, zwiększa efektywność i produktywność
 • Co to są pomieszczenia pracy stałej?
  Pomieszczenia pracy to wydzielone miejsca przeznaczone na pobyt pracownika, w których wykonywana jest praca. Pomieszczenia pracy stałej, to takie pomieszczenia, w których łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny. W pomieszczeniu pracy na każdego przebywającego tam pracownika, pracodawca powinien zapewnić 2m2 wolnej powierzchni podłogi oraz 13m3 wolnej objętości pomieszczenia, które nie mogą być zajęte przez wyposażenie tj.: maszyny, urządzenia, czy meble.
 • Czy służba BHP kontroluje dostępność i stosowanie środków ochrony indywidualnej (ŚOI)?
  Tak, jednym z aspektów, które kontroluje służba BHP, jest prawidłowy dobór i stosowanie środków ochrony indywidualnej przez pracowników oraz ich dostępność na miejscu pracy.
 • Jakie uprawnienia ma pracownik w zakresie bhp?
  Podstawowym uprawnieniem każdego pracownika jest możliwość powstrzymania się od wykonania powierzonej pracy, jeżeli zostaną spełnione jednocześnie dwie przesłanki: warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i wykonanie polecenia / czynności stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika lub innym osobom. Dodatkowym warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie przełożonego. Jeżeli samo powstrzymanie się nie usunęło zagrożenia, pracownik ma także prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie swojego przełożonego. Warto także pamiętać, że pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej, jeżeli w danym dniu jego stan psychofizyczny nie zapewnia należytego poziomu bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy i stwarza realne zagrożenie dla innych osób. Prawo to nie dotyczy pracowników, których obowiązkiem jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia.
 • Kto może prowadzić szkolenia z zakresu BHP?
  Szkolenie wstępne, w zakresie instruktażu ogólnego może prowadzić: pracownicy służby bhp, osoba wykonująca u pracodawcy zadania służby bhp, pracodawca, który samodzielnie realizuje zadania służby bhp, pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp, firma zewnętrzna (u pracodawcy zatrudniającego do 100 pracowników, korzystającego z usług firmy specjalistycznej). Szkolenie wstępne, w zakresie instruktażu stanowiskowego może prowadzić pracodawca lub wyznaczone przez niego osoba kierująca pracownikami, jeżeli spełniają następujące warunki: zostały przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego, posiadają odpowiednie kwalifikacje, mogą wykazać się odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Szkolenia okresowe może być organizowane przez: pracodawcę, jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bhp (np. placówka kształcenia ustawicznego; stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bhp; przedsiębiorca prowadzący działalność oświatową w zakresie bhp). Szkolenia okresowe dla pracodawców, pracowników służby bhp, instruktorów i wykładowców tematyki bhp, mogą prowadzić tylko jednostki organizacyjne zajmujące się działalnością szkoleniową w dziedzinie bhp.
 • Czy służba BHP sprawdza, czy pracodawca przeprowadza regularne szkolenia BHP?
  Tak, służba BHP może sprawdzać, czy pracodawca regularnie szkoli swoich pracowników z zakresu BHP, ponieważ jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest organizacja dla pracowników szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Co, jeśli mój pracodawca nie zorganizował szkolenia BHP?
  Zgodnie z Art. 237 (3) ustawy – Kodeks Pracy: Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zlekceważenie tego obowiązku może wiązać się z karą finansową sięgającą nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Warto dla porównania wziąć pod uwagę koszt przeprowadzenia jednego szkolenia na przykład w formie Wideo, którego koszt z reguły nie przekracza kilkudziesięciu złotych.
 • Czy służba BHP odpowiada za stan bhp w zakładzie pracy?
  Pracownicy służby bhp nie są osobami decyzyjnymi, nie mają realnych środków dyscyplinujących wobec pracodawcy, dzięki którym mogliby wyegzekwować od niego konkretne decyzje, inwestycje, czy zachowania. Służba bhp w zakładzie pracy pełni funkcję doradczą i kontrolną, ma rzetelnie wykonywać powierzone obowiązki wynikające z przepisów i tylko za to może być rozliczana. Co nie oznacza, że behapowcy nie czują się odpowiedzialni za stan bezpieczeństwa w zakładzie, bo każde podjęte przez nich działanie ma na celu poprawę jakości i warunków pracy, choć nie zawsze mają możliwość zrobić wszystko, co uznają za konieczne w zakresie bezpieczeństwa. Czasami wymaga to czasu, determinacji, a bardzo często określonego budżetu.
 • Czy niewłaściwe oświetlenie i wentylacja w miejscu pracy jest naruszeniem praw pracowniczych?
  Tak, pracodawca powinien zapewnić wymagane prawem natężenia oświetlenia w zależności od wykonywanych czynności i prowadzonych procesów technologicznych, a także powinien zapewnić właściwą wentylację pomieszczeń pracy. Są kluczowe elementy dla zapewnienia bezpiecznych, zdrowych i higienicznych warunków pracy. Jeżeli oświetlenie i wentylacja nie spełniają właściwych norm, może to stanowić naruszenie praw pracowniczych.
 • Po co mi szkolenie BHP?
  Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, musi przejść szkolenie z zakresu BHP. Szkolenia BHP są obowiązkowe, a więc obowiązkiem pracodawcy jest, aby zorganizować szkolenia dla wszystkich pracowników. Naszym celem jest, aby umożliwić wykonanie szkoleń w takiej formie, aby optymalizować procesy zachodzące w firmach naszych klientów. Pokazujemy, że szkolenia BHP mogą być przyjemnością i nie muszą zbędnie obciążać finansów naszych klientów.
 • Jakie są kary za nieprzestrzeganie BHP?
  Za nieprzestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp, przepisów przeciwpożarowych, ustalonego w zakładzie pracy porządku i zasad organizacji pracy, pracodawca może nałożyć na pracownika jedną z trzech kar porządkowych: upomnienia, nagany, pieniężną. W przypadku zawinionego, ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych w zakresie przestrzegania przepisów bhp, pracodawca może zwolnić pracownika w trybie „dyscyplinarnym” (rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika).
 • Czy pracodawca może zmusić pracownika do szkolenia poza godzinami pracy?
  Szkolenia z zakresu bhp są szkoleniami obowiązkowymi i zgodnie z art. 237 3 kp, muszą odbywać się w czasie pracy pracownika, z kolei obowiązkiem pracownika jest aktywnie uczestniczyć w zorganizowanym przez pracodawcę szkoleniu bhp. Jeżeli szkolenie odbywa się poza standardowym czasem pracy pracownika, za ten czas pracodawca powinien wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, ponieważ może dojść w takiej sytuacji do przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy. Natomiast jeżeli szkolenie odbywałoby się w dniu wolnym od pracy, pracodawca powinien udzielić pracownikowi innego dnia wolnego, w danym okresie rozliczeniowym, w terminie uzgodnionym z pracownikiem. Niezależnie od tego ile trwało przeprowadzone szkolenie, pracownik powinien otrzymać cały dzień wolny, który dla pracownika będzie płatnym dniem wolnym.
 • Mam pytanie, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi, jak mogę się skontaktować?
  Nasze biuro obsługi klienta służy pomocą i odpowiedzią na każde pytanie. Nasi konsultanci posiadają wiedzę, która pozwoli wypracować najlepsze rozwiązanie nawet dla najbardziej wymagających klientów. Skontaktuj się z nami pod numerem +48 799 399 033 lub na adres mailowy bok@i-bhp.com
 • Czy pracodawca ma obowiązki w zakresie bhp wobec osób, które nie są pracownikami?
  Osobom fizycznym, wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (np. umowa zlecenie), pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o których mówi art. 207 §2 Kodeksu pracy. Dodatkowo pracodawca ma obowiązek zapewnić środki niezbędne do ochrony życia i zdrowia osobom nie biorącym bezpośredniego udziału w procesie pracy, ale mających dostęp do miejsca, w którym prace są wykonywane. Osobom, które wykonują prace krótkotrwałe albo inne czynności inspekcyjne, podczas których odzież własna mogłaby ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu oraz ze względu na bezpieczeństwo wykonywania tych prac, pracodawca powinien przydzielić niezbędną odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.
 • Czy szkolenia BHP jest obowiązkowe?
  Kodeks pracy bezpośrednio nakłada na każdego pracodawcę obowiązek ochrony życia i zdrowia pracowników. Obowiązek ten jest realizowany poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, na co składają się także regularne szkolenia z zakresu bhp. Co więcej szkolenie bhp nie jest tylko formalnym obowiązkiem nałożonym na pracodawcę i pracownika, ale stanowi ważny element przygotowania pracownika do bezpiecznego i zgodnego z przepisami wykonywania pracy. Obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nałożony został na pracodawców bezpośrednio poprzez kodeks pracy w art. 237 3 , który mówi wprost: ▪︎nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp, ▪︎ nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp, ▪︎ pracodawca ma obowiązek zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz zapewnienie mu szkoleń okresowych w tym zakresie, ▪︎ szkolenia bhp odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Pamiętaj, że kto będąc odpowiedzialnym za stan bhp albo kieruje pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bhp, podlega karze grzywny od 1000,- zł do 30 000,- zł.
 • Jakie informacje w zakresie bhp powinien przekazać pracodawca?
  Pracodawca, zgodnie z art. 2071 kp, jest zobowiązany przekazać pracownikom informacje o: zagrożeniach dla życia i zdrowia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy, przy innych wykonywanych pracach, zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowi i życiu pracowników, działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń występujących w zakładzie, na stanowisku pracy lub wykonywanych czynnościach, pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzenia działań z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
 • Czy nieprzeprowadzanie szkolenia BHP jest naruszeniem praw pracowniczych?
  Tak, prawo wymaga od pracodawcy przeprowadzenia szkolenia BHP dla każdego nowego pracownika oraz regularnych szkoleń okresowych dla wszystkich pracowników. Nieprzeprowadzenie takiego szkolenia jest naruszeniem praw pracowniczych, co może być zagrożone karą finansową w wysokości od 1tyś do 30 tyś złotych.
 • Co to są prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej?
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, wylicza bardzo szczegółowo rodzaje tego typu prac, są to m.in. obsługa suwnic, obsługa podnośników i platform hydraulicznych, obsługa układnic magazynowych, obsługa żurawi wieżowych i samojezdnych, obsługa ciężkich maszyn budowlanych, drogowych, wyburzeniowych, obsługa pulpitów sterowniczych urządzeń technicznych wielofunkcyjnych i wielozadaniowych, obsługa samojezdnych, ciężkich maszyn torowych, prace nastawniczego, ustawiacze i manewrowego na kolei lub zakładowych bocznicach kolejowych, prace kierowców autobusów, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12m, trolejbusów i motorniczych tramwajów, prace przy montażu i remoncie sieci trakcyjnej, prace przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć, prace przy materiałach łatwopalnych, prace przy środkach toksycznych i materiałach biologicznie zakaźnych, prace na wysokości na masztach i wieżach antenowych, prace na wiaduktach i mostach, prace przy obsłudze instalacji chemicznych do produkcji gazów toksycznych lub tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
 • Czy służba BHP kontroluje przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy i przerw?
  Tak, przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy i przerw to ważny element zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy, a więc jest to jeden z aspektów, które służba BHP może w pewnym zakresie kontrolować.
 • Co to jest BHP?
  BHP jest skrótem od Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Jest to dziedzina zajmująca się ochroną zdrowia, bezpieczeństwem i dobrymi warunkami pracy w miejscu zatrudnienia. Celem BHP jest minimalizowanie ryzyka wystąpienia wypadków, chorób zawodowych i innych zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. W ramach BHP podejmuje się różne działania, takie jak identyfikacja i ocena zagrożeń w miejscu pracy, opracowanie i wdrożenie procedur bezpiecznego wykonywania prac, zapewnienie odpowiedniego sprzętu ochronnego, szkolenie pracowników w zakresie bezpiecznej pracy oraz monitorowanie warunków pracy i reagowanie na ewentualne naruszenia standardów bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy ma istotne znaczenie nie tylko dla pracowników, ale także dla pracodawców i całego społeczeństwa. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pomaga zmniejszyć ryzyko wypadków, obniża koszty związane z chorobami zawodowymi oraz poprawia ogólną efektywność i produktywność przedsiębiorstwa. BHP regulowane jest przez przepisy prawa pracy i różne instytucje nadzoru, takie jak Państwowa Inspekcja Pracy, które monitorują i egzekwują przestrzeganie norm i standardów BHP.
 • Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie BHP?
  Pracodawcy mają wiele obowiązków w zakresie BHP. Oto niektóre z najważniejszych z nich: - Ocena ryzyka zawodowego: Pracodawcy są zobowiązani do przeprowadzenia kompleksowej oceny ryzyka zawodowego w swoim miejscu pracy. Polega to na identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz ocenie stopnia ryzyka z nimi związanego. - Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy: Pracodawcy muszą zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy, w tym odpowiednie oświetlenie, wentylację, temperaturę, czystość i porządek na terenie zakładu. Powinni także odpowiednio zabezpieczać maszyny i urządzenia, aby minimalizować ryzyko wypadków. - Dostarczenie niezbędnego sprzętu ochronnego: Jeśli istnieje konieczność korzystania z ochrony osobistej, pracodawcy są zobowiązani do dostarczenia niezbędnego sprzętu ochronnego, takiego jak kaski, okulary ochronne, rękawice, maski ochronne itp. Pracownikom powinno być zapewnione odpowiednie szkolenie dotyczące prawidłowego korzystania z tego sprzętu. - Szkolenia BHP: Pracodawcy mają obowiązek zapewnić odpowiednie szkolenia z zakresu BHP dla wszystkich pracowników. Szkolenia te powinny obejmować informacje na temat zagrożeń związanych z pracą, procedur bezpieczeństwa, sposobów postępowania w przypadku wypadków, obsługi sprzętu ochronnego itp. Szkolenia powinny być dostosowane do konkretnych potrzeb i ryzyka związanych z danym miejscem pracy. Prowadzenie bieżącego nadzoru: Pracodawcy są odpowiedzialni za monitorowanie warunków pracy i śledzenie ewentualnych naruszeń standardów BHP. Powinni regularnie przeprowadzać inspekcje, weryfikować przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i podejmować działania korygujące w przypadku wykrycia jakichkolwiek niedociągnięć.
 • Czy pracownik służby BHP musi mieć szkolenie wstępne?
  Żaden przepis nie wyłącza pracowników służby bhp z udziału w szkoleniu wstępnym, zarówno w zakresie instruktażu ogólnego, jak i stanowiskowego. Pracownicy służby bhp, są takimi samymi pracownikami, jak każdy inny i powinni zostać przeszkoleni w takim samym zakresie.
 • Jakie są rodzaje szkoleń BHP?
  Zasadniczo wyróżniamy dwa typy szkoleń: wstępne i okresowe. Szkolenia wstępne dzielą się dwa instruktaże: ogólny i stanowiskowy. Obydwa szkolenia są prowadzone w formie instruktażu zgodnie z programem opracowanym dla poszczególnych grup stanowisk. Szkolenia okresowe mogą być prowadzone w formie: instruktażu (dla stanowisk o charakterze robotniczym), kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.
 • Kto sprawdza szkolenia BHP?
  Kontrolę wewnętrzną prowadzonych szkoleń bhp może prowadzić np. sam pracodawca, wyznaczony pracownik działów personalnych, czy pracownik służby bhp. Z kolei kontrolą prawidłowości realizacji programów szkoleń oraz przestrzegania przepisów bhp prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy. To w przypadku kontroli inspektorów PIP najczęściej ujawniane są nieprawidłowości, również w zakresie prowadzonych szkoleń bhp.
 • Czy pracownik może odmówić udziału w szkoleniu BHP?
  Pracownik nie może odmówić udziału w szkoleniu bhp, co wynika to wprost z Kodeksu pracy art. 211 ust. 1. Jedynie w uzasadnionych przypadkach pracownik może nie stawić się na szkoleniu bhp, np. z powodu choroby, działania siły wyższej, zaplanowanego wcześniej na ten dzień urlopu itp. Jeżeli żadna z wymienionych okoliczności nie zajdzie, wówczas takie zachowanie zostanie potraktowane przez pracodawcę, jako nieusprawiedliwiona nieobecność, a dodatkowo może spowodować, że pracownik nie zostanie dopuszczony do pracy ze względu na brak aktualnego szkolenia z zakresu bhp. Dodatkowo bark usprawiedliwienia nieobecności na szkoleniu bhp przez pracownika może być także potraktowane, jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i wiązać się z nałożeniem na pracownika jednej z kar porządkowych, zgodnie z art. 108 kp, a w uzasadnionych przypadkach może także zakończyć się wręcz zwolnieniem dyscyplinarnym.
 • Jak mogę się skontaktować z konsultantem?
  Nasi konsultanci pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20. Numer telefonu infolinii: 799 399 033 Email: bok@i-bhp.com
 • Co to jest analiza ryzyka zawodowego?
  Analiza ryzyka zawodowego (ARZ) to proces identyfikacji, oceny i zarządzania zagrożeń oraz ryzyka związanego z wykonywaną pracą. Celem ARZ jest zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz określenie działań mających na celu minimalizację ryzyka i zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.
 • Czy niezapewnienie odpowiednich przerw jest naruszeniem praw pracowniczych?
  Tak, prawo przewiduje, że pracownik ma prawo do regularnych przerw, określonych w przepisach kodeksu pracy. Niezapewnienie pracownikom tych minimalnych przerw w pracy jest naruszeniem praw pracowniczych.
 • Kto pilnuje szkoleń BHP w zakładzie?
  Za organizację szkoleń z zakresu bhp odpowiada zawsze pracodawca, który ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność. Na zakres tej odpowiedzialności nie wpływają tez obowiązki w zakresie bhp innych pracowników lub specjalistów spoza zakładu pracy. W praktyce pracodawca bardzo często deleguje obowiązek kontroli terminowości szkoleń z zakresu bhp, działom personalnym, bhp lub HR, w zależności od struktury danej organizacji.
 • Czy przedsiębiorca który nie zatrudnia pracowników, ale organizuje pracę innym osobom ma obowiązki w zakresie BHP?
  Przepisy Kodeksu pracy zobowiązujące do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z art. 207 §2 mają zastosowanie także do sytuacji, gdy przedsiębiorca co prawda sam nie zatrudnia pracowników, ale organizuje pracę innym osobom fizycznym, które świadczą pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, a także gdy organizuje pracę innym osobom / przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą (art. 304 kp). W związku z tym taki przedsiębiorca ma prawo wymagać od osób niebędących jego pracownikami podporządkowania się jego poleceniom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W takiej sytuacji, najlepszym rozwiązaniem byłoby uregulowanie w zawartej pomiędzy stronami umowie, wszystkich kwestii związanych z bhp np. badań lekarskich, szkoleń bhp, wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, czy zbiorowej.
 • Czy służba BHP może kontrolować stan urządzeń i maszyn?
  Tak, służba BHP może kontrolować stan techniczny urządzeń, maszyn i narzędzi, aby upewnić się, że są one sprawne technicznie i bezpieczne dla pracowników. Ważne jest także, aby pracownicy zostali zapoznani i przeszkoleni z zasad bezpiecznej pracy oraz ze sposobów ich bezpiecznej obsługi.
 • Co to jest procedura pierwszej pomocy?
  Procedura pierwszej pomocy to zbiór działań i postępowań mających na celu udzielenie natychmiastowej pomocy medycznej osobie poszkodowanej w nagłym wypadku lub nagłym zachorowaniu przed przybyciem profesjonalnego personelu medycznego. Procedury pierwszej pomocy mają na celu utrzymanie życia, złagodzenie cierpienia i zapobieżenie pogorszeniu się stanu poszkodowanego. Najważniejszym krokiem jest zapewnienie bezpieczeństwa sobie, poszkodowanemu oraz innym osobom wokół. Należy ocenić sytuację, upewnić się, że nie ma dalszego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, oraz podjąć odpowiednie środki ostrożności, takie jak wyłączenie prądu, zabezpieczenie miejsca wypadku itp. Jako i-bhp.com, prowadzimy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, a. nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie z tym związane. Należy pamiętać że nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze, a poszerzenie wiedzy z tego zakresu zawsze będzie wartością dodatnią, w każdej sytuacji.
 • Czy Kodeks Pracy określa obowiązki pracowników w zakresie BHP?
  Tak, Kodeks Pracy wymienia także obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, są to m.in. przestrzeganie przepisów i instrukcji BHP, korzystanie ze środków ochrony osobistej i zbiorowej, zgłaszanie wypadków przy pracy, czy zgłaszanie wszelkich sytuacji stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników.
 • Czy i-bhp.com organizuje szkolenia stacjonarne BHP dla firm z branży medycznej?
  Tak, jako i-bhp.com organizujemy szkolenia dla firm z każdej branży. Zarówno szkolenia wstępne jak i okresowe, jesteśmy w stanie przeprowadzić na terenie całej Polski, w miejscu wyznaczonym przez klienta.
 • Czy służba BHP kontroluje, czy pracodawca rejestruje i zgłasza wypadki przy pracy?
  Tak, służba BHP wspomaga pracodawcę, prowadząc postępowania powypadkowe, tworząc niezbędne rejestry oraz uczestnicząc w zespołach powypadkowych badających okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy. Należy pamiętać, że obowiązkiem każdego pracownika jest niezwłocznezgłaszanie wypadków przy pracy, będąc zarówno w roli poszkodowanego, jak i świadka wypadku.
 • Kto jest odpowiedzialny za stan BHP w zakładzie pracy?
  Kodeks pracy mówi wprost (art. 207 kp), za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie ponosi pracodawca, a nie osoba pełniąca zadania służby bhp, która w naturalny sposób przychodzi na myśl, gdy pojawia się to pytanie. Co nie oznacza, że pracodawca nie może podzielić się tą odpowiedzialnością z innymi osobami. Najczęściej pracodawca przekazuje część swojej „władzy” wraz z odpowiedzialnością wyznaczonym przez siebie osobom kierującymi pracownikami. Zakres tej odpowiedzialności będzie uzależniony od zajmowanego stanowiska oraz od zarządzanego obszaru. Co jednak nie zdejmuje z pracodawcy jego odpowiedzialności za całokształt działań w zakładzie pracy. Kodeks pracy mówi także, że na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają również obowiązki pracowników wyznaczonych do realizowania zadań w zakresie bhp oraz powierzenie wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.
 • Kto może przejść szkolenie BHP online?
  Szkolenia BHP online mogą realizować pracownicy, dla których przepisy rozporządzenia w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, przewidziały taką możliwość, wskazując samokształcenie kierowane, jako jedną z możliwych form przeprowadzenia szkolenia bhp. W związku z tym na moment pisania odpowiedzi, samokształcenie kierowane, jako forma kształcenia bhp, zostało dopuszczone dla poniższych grup zawodowych / pracowniczych: pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, pracownicy inżynieryjno – techniczni, pracownicy służby bhp oraz osoby wykonujące zadania tej służby, pracownicy administracyjno – biurowi i inni, których charakter pracy polega głównie na wysiłku umysłowym, a nie fizycznym, ale nie są typowymi pracownikami administracyjno – biurowymi, np. pracownicy służby zdrowia, nauczyciele itp.
 • Co grozi za brak szkolenia bhp?
  Zgodnie z przepisami prawa praca, jeżeli pracodawca nie dopilnuje terminowego wykonywania przez pracowników szkoleń z zakresu bhp (wstępnych i okresowych), będzie on podlegał karze grzywny od 1000,- zł do 30 000,- zł, a nawet 50 000,- zł gdyby taka sprawa trafiła do sądu pracy. Z kolei, jeżeli to pracownik będzie uchylał się od udziału w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach z zakresu bhp, mogą mu grozić następujące konsekwencje: niedopuszczenie do wykonywania pracy, nałożenie kary porządkowej za rażące łamanie przepisów bhp, zwolnienie dyscyplinarne.
 • Czy brak odpowiednich środków ochrony indywidualnej (ŚOI) może być uznane za naruszenie praw pracowniczych?
  Tak, pracodawca ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, dlatego w tym celu, jeżeli warunki pracy tego wymagają, ma obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej, a ich brak może stanowić naruszenie praw pracowniczych. Ważne jest także, aby pracodawca przeszkolił pracowników, w jaki sposób powinni prawidłowo stosować przydzielone ŚOI.
 • Kiedy nie trzeba robić szkolenia wstępnego BHP?
  Szkolenie wstępne, w całości (instruktaż ogólny i stanowiskowy), nie jest konieczny w sytuacji, gdy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, na którym pracował u danego pracodawcy bezpośrednio przed zawarciem z tym samym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
 • Czy Kodeks Pracy określa konsekwencje niewłaściwego przestrzegania przepisów BHP?
  Tak, Kodeks Pracy stanowi, że niewłaściwe przestrzeganie przepisów BHP może skutkować sankcjami, w tym karami finansowymi, odpowiedzialnością cywilną, a także odpowiedzialnością karną po stronie pracodawcy. Z kolei pracownik musi się liczyć z ewentualną odpowiedzialności dyscyplinarną, za swoje przewinienia oraz w niektórych przypadkach z odpowiedzialnością na gruncie prawa cywilnego.
 • Jak długo ważne są szkolenia BHP?
  Szkolenia bhp są formą edukacji pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy. W ramach tych szkoleń należy uświadamiać pracownikom, jakie zagrożenia mogą wystąpić na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy, jak zapobiegać tym zagrożeniom oraz jak postępować w sytuacjach awaryjnych lub niebezpiecznych. Każde szkolenie bhp należy regularnie powtarzać. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy są one ważne: 6 lat – w przypadku pracowników administracyjno-biurowych, 5 lat – w przypadku pracowników inżynieryjno-technicznych, 5 lat – w przypadku pracowników na stanowiskach kierowniczych, 5 lat – w przypadku pracowników służby BHP, 3 lat – w przypadku pracowników na stanowiskach robotniczych, 1 rok – w przypadku pracowników na stanowiskach robotniczych wykonujących prace szczególne niebezpieczne. Szkolenia wstępne również mają swoją ważność obowiązywania: 6 miesięcy – w przypadku szkolenia wstępnego dla osób kierujących pracownikami, 12 miesięcy – w przypadku wszystkich pozostałych stanowisk. Przed upływem wskazanych wyżej terminów, należy wykonać kolejne lub pierwsze szkolenie okresowe.
 • Czy służba BHP może kontrolować zasady segregacji i usuwania odpadów?
  Zgodnie z przepisami BHP, na stanowisku pracy nie wolno gromadzić materiałów i odpadów w ilościach przekraczających potrzeby technologiczne, dlatego odpady powinny być odpowiednio segregowane i usuwane, a to jest kolejny aspekt, który może kontrolować służba BHP.
 • Ile trwa szkolenie BHP?
  Szkolenie wstępne – w zakresie instruktażu ogólnego trwa minimum 3 godziny. Szkolenie wstępne – za kresie instruktażu stanowiskowego trwa: minimum 8 godzin, w przypadku stanowisk o charakterze robotniczym, minimum 2 godziny dla stanowisk o charakterze administracyjno – biurowym, Długość trwania szkoleń okresowych jest uzależniona od zajmowanego stanowiska przez pracownika i tak: dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy – minimum 64 godziny, dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – minimum 16 godzin, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – minimum 8 godzin, pracowników inżynieryjno-technicznych – minimum 16 godzin, służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby – minimum 32 godziny, pracowników administracyjno-biurowych i innych niż wymienionych powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – minimum 8 godzin. Czas szkolenia w zakresie bezpieczeństwa
 • RIS, BUR oraz ISO
  Jako Europejskie Centrum Kwalifikacji Zawodowych Sp. Z o.o., jesteśmy wpisanie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS), Biura Usług Rozwojowych (BUR) a także posiadamy wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001. Zadowolenie naszych klientów jest poparte najwyższą jakością obsługi, a członkowie naszego zespołu są stale zaangażowani w rozwój marki i-bhp.com.
 • Jakie obowiązki bhp mają osoby kierujące pracownikami?
  Osoby kierujące pracownikami mają w przedsiębiorstwie podwójną funkcję. Z jednej strony są pracownikami, więc obowiązują je wszystkie przepisy dotyczące obowiązków pracowniczych (art. 211 kp). Z drugiej strony zarządzają pracownikami, biorąc za nich odpowiedzialność i z tego tytułu mają dodatkowy pakiet obowiązków, wynikający z art. 212 kp, a są to: organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, kontrolowanie stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie prac w taki sposób, aby zabezpieczyć życie i zdrowie podległych sobie pracowników, dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i jego wyposażenia technicznego, egzekwowanie stosowania przez pracowników przepisów i zasad bhp, zapewnienie wykonania zaleceń lekarza medycyny pracy.
 • Co to są pomieszczenia pracy czasowej?
  Pomieszczenia pracy to wydzielone miejsca przeznaczone na pobyt pracownika, w których wykonywana jest praca. Pomieszczenia pracy czasowej, to takie pomieszczenia, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby zawiera się w przedziale czasowy od 2 do 4 godzin. W pomieszczeniu pracy na każdego przebywającego tam pracownika, pracodawca powinien zapewnić 2m2 wolnej powierzchni podłogi oraz 13m3 wolnej objętości pomieszczenia, które nie mogą być zajęte przez żadne sprzęty tj.: maszyny, urządzenia, czy meble.
 • Czy po szkoleniu BHP trzeba wrócić do pracy?
  W sytuacji, w której szkolenie bhp z jakiegokolwiek powodu, zakończy się wcześniej, niż zakładał to organizator szkolenia, pracownik powinien poinformować o tym fakcie pracodawcę, który podejmuje ostateczną decyzję, co w takiej sytuacji powinien zrobić pracownik. Pracodawca, jako osoba odpowiedzialna za pracownika, który w czasie szkolenia jest w jego dyspozycji i świadczy na jego rzecz pracę, odpowiada za jego bezpieczeństwo w tym czasie. Dlatego należy pamiętać, że bez zgody pracodawcy udanie się po szkoleniu do domu, może zostać potraktowane jako samowolne opuszczenie pracy ze wszystkimi prawnymi konsekwencjami, począwszy od nałożenia kary porządkowej na pracownika, a na rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowanie okresu wypowiedzenia kończąc.
 • Czy niezgłaszanie wypadków przy pracy przez pracownika jest naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych?
  Tak, pracownik ma obowiązek w sposób niezwłoczny (o ile stan jego zdrowia na to pozwala) zgłaszać pracodawcy wszystkie wypadki przy pracy. Zarówno te, w których sam jest poszkodowanym, jak i te, co do których był świadkiem zdarzenia. Niezgłaszanie wypadków przy pracy jest poważnym naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych.
 • Czy służba BHP kontroluje procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych?
  Tak, służba BHP kontroluje czy na miejscu pracy są dostępne i znane pracownikom procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, czy są oznaczone drogi i kierunki ewakuacji, dostęp do sprzętu ppoż itp.
 • Jak mogę zamówić szkolenie dla siebie i swoich pracowników?
  Dzięki naszej technologii oraz maksymalnemu uproszczeniu procesów, jest to bardzo proste! Wystarczy znaleźć interesujące nas szkolenie w naszym sklepie, a następnie wybrać rodzaj szkolenia (wstępne lub okresowe), oraz podać liczbę uczestników szkolenia i wypełnić dane. Następnie, po opłaceniu szkolenia, będą mieli Państwo dostęp do szkoleń na naszej platformie szkoleniowej.
 • Czy przy zmianie stanowiska pracownik musi powtórnie wykonywać szkolenia BHP?
  W przypadku zmiany stanowiska pracy, pracownik powinien powtórnie odbyć tylko szkolenie wstępne z zakresu instruktażu stanowiskowego. Wynika to z faktu, że celem instruktażu stanowiskowego jest: zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy występującymi na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, przekazanie pracownikowi wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych, przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy, czy obsługi maszyn, urządzeń, narzędzi, procesów technologicznych. Dodatkowo, pracownik, który wykonuje pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.
 • Czy brak dostępu do opieki medycznej w miejscu pracy jest naruszeniem praw pracowniczych?
  Tak, w niektórych sytuacjach, na przykład w przypadku prac o szczególnie dużym ryzyku (np. praca z czynnikami rakotwórczymi), pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom dostęp do medycznej opieki profilaktycznej. Brak takiego dostępu może stanowić naruszenie praw pracowniczych.
 • Co grozi osobie kierującej pracownikami, jeżeli łamie przepisy bhp?
  Osoba kierująca pracownikami z jednej strony podlega odpowiedzialności porządkowej, jak każdy pracownik, a z drugiej strony jeżeli nie wypełnia swoich obowiązków z art. 212 kp. podlega odpowiedzialności wykroczeniowej z art. 283 kp. W szczególnych przypadkach, jeżeli osoba kierująca pracownikami, w trakcie pełnienia swoich obowiązków popełni czyn noszący znamiona przestępstwa, może także podlegać odpowiedzialności karnej (art. 220 kodeksu karnego), w zależności od okoliczności tego czynu, może ona podlegać karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • Jakie wymagania bhp dla schodów?
  Stanowiska pracy lub pomieszczenia pracy znajdujące się na różnych poziomach powinny zapewniać pracownikom bezpieczny i swobodny dostęp, dzięki zastosowaniu bezpiecznych dojść schodami, pochylniami lub pomostami. Nawierzchnie schodów, pochylni, pomostów powinny być wykonane z materiałów nieśliskich. W miejscach, w których może pojawić się zapylenie, schody, pomosty czy pochylnie powinny być wykonane z materiałów ażurowych, zapobiegając gromadzeniu się pyłu na ich powierzchni. Szczegółowe wymagania dotyczące schodów, przejść i dojść do stanowisk pracy zostały zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Czy za szkolenie w sobotę i niedzielę należy się dzień wolny?
  Jeżeli szkolenie odbywałoby się w dniu wolnym od pracy (sobota lub niedziela), w takiej sytuacji pracodawca powinien udzielić pracownikowi innego dnia wolnego, w danym okresie rozliczeniowym, w terminie uzgodnionym z pracownikiem. Przyjmuje się, że jeżeli pracownik został skierowany na takie szkolenie przez pracodawcę, to świadczył on pracę na jego rzecz. W związku z tym pracownik powinien otrzymać dzień wolny, który jednocześnie dla pracownika będzie dniem wolnym płatnym.
 • Po co mi aplikacja na telefon?
  Telefon stał się nieodłącznym narzędziem dla wszystkich ludzi. Towarzyszy nam często przez cały dzień i daje mobilność, której często nie spełnia laptop a nawet tablet. Dzięki aplikacji i-bhp.com, dajemy możliwość dostępu do platformy szkoleniowej 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie. Na platformie szkoleniowej znajdują się szkolenia w formie E-learningu oraz Wideo, więc pracownik wykonujący szkolenie nie musi nawet siadać do komputera. Dbamy o wygodę naszym klientów i ich pracowników, a dzięki temu oszczędzamy ich czas i finanse.
 • Jakie są obowiązki bhp, gdy w jednym miejscu pracują pracownicy kilku pracodawców?
  Jeżeli mam taką sytuację, że w tym samym miejscu swoją pracę wykonują pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców (np. na placach budowy), tacy pracodawcy mają obowiązek (art. 208 kp): współpracować ze sobą, wyznaczyć koordynatora, sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem pracowników pracujących w tym samym miejscu, ustalić zasady współpracy, np. w sytuacji zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, wzajemnie informować siebie i swoich pracowników o działaniach podjętych z celu zapobiegania zagrożeniom występującym podczas wykonywanych prac. Co ważne, wyznaczenie koordynatora, nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpiecznych warunków pracy swoim pracownikom.
 • Czy za szkolenie bhp należy się dzień wolny?
  Szkolenia BHP, zarówno wstępne, jak i okresowe powinny odbywać się w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. Jeżeli pracodawca organizuje szkolenie BHP w godzinach pracy, to oczywistym jest, że czas trwania takiego szkolenia BHP wlicza się do czasu pracy pracownika. Obowiązkowe szkolenie bhp zorganizowane w dniu wolnym od pracy (jeżeli tak wynika z indywidualnego harmonogramu pracy pracownika oraz z zasad o pięciodniowym tygodniu pracy), powinno być potraktowane jako świadczenie pracy w dniu wolnym od pracy, a co za tym idzie, poświęcony przez pracownika czas powinien być przez pracodawcę zrekompensowany, zgodnie z art. 151 3 Kp. Oznacza to, że pracodawca, niezależnie od wynagrodzenia za czas pracy w tym dniu, powinien także udzielić takiemu pracownikowi dnia wolnego od pracy w innym terminie, w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 • Prowadzę biuro księgowo-rachunkowe, czy mogę skorzystać z usług i-bhp.com?
  Tak. Nasze rozwiązanie jest uszyte na miarę dla wszelkiego rodzaju biur-księgowo rachunkowych. Jesteśmy obdarzyć opieką Twoich klientów w zakresie BHP, a dodatkowo wesprzeć Twój biznes. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta i zapytaj o szczegóły, pod numerem +48 799 399 033 lub na adres mailowy bok@i-bhp.com
 • Jakie są obowiązki pracownika w zakresie BHP?
  Podstawowe obowiązki pracownika w zakresie bhp określa Kodeks pracy w art. 211 i są to: znajomość przepisów i zasad bhp, udział w szkoleniach z zakresu bhp, włącznie z poddawaniem się egzaminom sprawdzającym, wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp, stosowanie się do wydawanych przez przełożonych wskazówek i poleceń w tym zakresie, dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu, dbanie o ład i porządek w miejscu pracy, stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem, poddawać się zalecanym przez pracodawcę badaniom profilaktycznym i stosować się do wskazówek lekarskich, niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby o grożącym im niebezpieczeństwie, współdziałać z pracodawcą i przełożonym w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp.
 • Jakie są stopnie w służbie bhp?
  Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymagania kwalifikacyjne pracowników służby bhp: ▪︎ inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy, ▪︎ starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca: ▪︎ zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub ▪︎ wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ▪︎ specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp, ▪︎ starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp, ▪︎ głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.
 • Czy przepisy mówią coś o szkoleniach BHP?
  Tak, przepisy bardzo dokładnie określą, kto podlega szkoleniom w zakresie bhp, jakie są czasookresy ich wykonywania, wskazuje także ramowe programy takich szkoleń. Zadaniem pracodawcy jest organizowanie takich szkoleń swoim pracownikom, a pracownicy mają obwiązek aktywnie w nich uczestniczyć.
 • Co należy zrobić, jeżeli pracownik skierowany na szkolenie okresowe z zakresu bhp nie odbywa takiego szkolenia w wyznaczonym terminie?
  Jeżeli pracownik będzie uchylał się od udziału w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach z zakresu bhp, mogą mu grozić następujące konsekwencje: niedopuszczenie do wykonywania pracy ze względu na brak aktualnego szkolenia z zakresu bhp, nałożenie kary porządkowej za rażące łamanie przepisów bhp, zwolnienie dyscyplinarne. Pracownikowi, który nie został dopuszczony do wykonywania pracy z powodu barku aktualnego szkolenia z zakresu bhp, w związku z zawinionym przez niego brakiem uczestnictwa w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach, nie będzie przysługiwało wynagrodzenie, za powstały w ten sposób czas odsunięcia..
 • Jakie wymagania bhp powinny spełniać pomieszczenia pracy?
  Pomieszczenia pracy oraz znajdujące się w nich wyposażenie powinny zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności, w każdym pomieszczeniu pracy pracodawca powinien zapewnić: oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę i wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią i niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, zabezpieczenie przed drganiami, a także innymi czynnikami uciążliwymi i szkodliwymi dla zdrowia i życia pracowników. W pomieszczeniach, w których ze względu na prowadzone procesy technologiczne, występują czynniki szkodliwe dla zdrowia tj. wysoka temperatura, hałas, drgania, gazy, pyły itp., pracodawca powinien zastosować inne, dostępne rozwiązania techniczne uniemożliwiające przedostawania się tych czynników do innych pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych.
 • Jakie obowiązki ma organizator szkolenia BHP?
  Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostki organizacyjne realizujące szkolenia z zakresu bhp mają obowiązek zapewnić (§5 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy): programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk, programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu — w przypadku prowadzenia takiego szkolenia, wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizacje programów szkolenia, odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej, wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia, właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.
 • Czy nakazywanie pracownikowi pracy w niebezpiecznych warunkach jest naruszeniem praw pracowniczych?
  Tak, praca w warunkach, które są niebezpieczne dla zdrowia i bezpieczeństwa, jest poważnym naruszeniem praw pracowniczych. Dodatkowo, w takiej sytuacji pracownik może skorzystać z bardzo ważnegouprawnienia, zawartego w Kodeksie pracy. Może powstrzymać się od wykonywania pracy, która zagraża jego życiu i zdrowiu lub życiu i zdrowiu innych współpracujących z nim pracowników. Warunkiem koniecznym jest występowanie zagrożenia i niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie bezpośredniego przełożonego.
 • Czy służba BHP kontroluje warunki sanitarne na stanowisku pracy?
  Tak, służba BHP kontroluje warunki sanitarne, w tym czystość, dostęp do łazienek, dostęp do wody pitnej, do wody bieżącej, temperaturę na stanowiskach pracy itp.
 • Jakie są zasady BHP?
  Zasady bhp, to wytyczne i reguły dotyczące bezpiecznego wykonywania przez pracowników pracy, które zmierzają do zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony ich życia i zdrowia. Stosowanie zasad w połączeniu z przepisami prawa ma na celu minimalizację wypadków, chorób zawodowych i innych zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Podstawowe zasady bhp dotyczą: identyfikacji i oceny zagrożeniom na stanowiskach pracy, zapobiegania zagrożeniom, szkolenia pracowników z zakresu bhp, wyposażania pracowników w właściwe dobrany sprzęt ochrony indywidualnej i zbiorowej, właściwej organizacji i nadzoru nad pracą, postępowania w sytuacjach awaryjnych, czy zarządzania BHP.
 • Czy i-bhp.com organizuje szkolenia BHP dla firm z branży budowlanej?
  Tak, jako i-bhp.com organizujemy szkolenia dla firm z każdej branży. Zarówno szkolenia wstępne jak i okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych, jesteśmy w stanie przeprowadzić na terenie całej Polski, w miejscu wyznaczonym przez klienta.
 • Czy można skrócić czas szkolenia bhp?
  O ile można wydłużyć czas szkolenia w zakresie bhp, o tyle jego skrócenie nie jest z punktu widzenia przepisów możliwe.
 • Jakie powinno być oświetlenie na stanowiskach pracy?
  Pracodawca ma obowiązek zapewnić w pomieszczeniach pracy zarówno oświetlenie elektryczne (zgodne z Polskimi Normami), jak i oświetlenie naturalne (dzienne). Wyjątek stanowią sytuacje, gdy zastosowane procesy technologiczne lub specyfika pomieszczenia pracy nie dają takiej możliwości, a jedyne oświetlenie takich pomieszczeń, to oświetlenie sztuczne. W takiej sytuacji pracodawca powinien uzyskać zgodę Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, wydaną w porozumieniu z Okręgowym Inspektoratem Pracy. Oświetlenie naturalne stanowisk pracy musi być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, poziomu ich dokładności oraz musi zapewniać natężenie określone w Polskiej Normie. Dodatkowo pracodawca powinien zadbać o to, aby okna i świetliki były czyste, dzięki czemu będą mogły przepuszczać odpowiednią ilość światła. Dodatkowo powinny być także wyposażone w urządzenia, które pozwolą ograniczyć nadmierne nasłonecznienie lub nagrzewanie się pomieszczeń pracy (np. rolety, czy żaluzje). Jeżeli okna i świetliki służą także do przewietrzania pomieszczeń pracy, należy zapewnić pracownikom dostęp do bezpiecznych i łatwych w obsłudze mechanizmów ich otwierania i zamykania, obsługiwanych z poziomu podłogi.
 • Czy służba BHP może kontrolować przestrzeganie zasad ergonomii na stanowisku pracy?
  Tak, służba BHP może kontrolować czy stanowiska pracy są odpowiednio dostosowane do pracowników, co obejmuje takie aspekty jak wysokość stołu, krzesła, położenie monitora, klawiatury, rozmieszczenia mebli, odpowiedniej szerokości przejść i dojść do stanowisk pracy itp.
bottom of page